წესები და პირობები

წესები და პირობები

 

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს „ ახალ ნათებას “ - (შემდგომში „კომპანია“ ან newlight.ge)  შორის დადებულ შეთანხმებას და ადგენს ზოგად წესებსა და პირობებს, რომლებიც აწესრიგებს ამ ვებ-გვერდის (www.newlight.ge) მოხმარებისა და მასზე განთავსებული პროდუქტების შეძენასთან დაკავშირებულ საკითხებს. Newlight.ge-ის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, მომხმარებელის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები (დაამატოს ან შეცვალოს) ამ პირობებში.

 

1.ტერმინთა განმარტება:

 

წინამდებარე პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს და განმარტებებს აქვთ ქვემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ დოკუმენტის კონტექსტიდან აშკარად სხვა რამ არ გამომდინარეობს:

1.1.1.  ანგარიში - ნიშნავს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულ ანგარიშს;

1.1.2.  ავტორიზაცია - ნიშნავს მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშზე წვდომას.

1.1.3.  გამოყენების წესები - ნიშნავს წინამდებარე წესებს, ნებისმიერ სხვა წესთან ან/და პირობასთან ერთად, რომელსაც ეს გამოყენების წესები შესაბამისი მითითებით მიიჩნევენ ამ წესების ნაწილად და რომლებიც არეგულირებენ მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე წვდომისა და მისი გამოყენების საკითხებს, მათ შორის, დაკავშირებულს ნებისმიერ შინაარსთან, ფუნქციასთან და მომსახურებასთან, რომელიც შეთავაზებულია ვებ-გვერდზე;

1.1.4.  ვებ-გვერდი - ნიშნავს  Newlight.ge-ს, რომლის მეშვეობითაც ხდება პროდუქციის/მომსახურების შეთავაზება;

1.1.5.  მომხმარებელი - იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სურს Newlight.ge-ს პლატფორმის საშუალებით შეიძინოს კომპანიის პროდუქცია;

1.1.6.  კომპანია, შპს ახალი ნათება Newlight.ge,  რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, (რეგისტრირებული 18/10/1999 წელს; საიდენტიფიკაციო №202066156, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის გამზ. 25ა; ფაქტ. მის:  ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი 199)

1.1.7.  მომხმარებელი, მომხმარებლები - ნიშნავს Newlight.ge ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულ მომხმარებელს; 

1.1.8.  მხარეები - ნიშნავს კომპანიას და  მის მომხმარებელს;

1.1.9.  Newlight.ge პლატფორმა - Newlight.ge -ს მიერ ოპერირებადი პლატფორმა, რომელიც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს  Newlight.ge-ს ვებ-გვერდს ან სხვა დამატებით ალტერნატიულ არხებს. 

1.1.10.  ოპერაცია - მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშთან ან/და ვებ-გვერდთან დაკავშირებით  ან/და ვებ გვერდის საშუალებით განხორციელებული ნებისმიერი ოპერაცია;

1.1.11.  წვდომის კოდ(ებ)ი - კოდები, პაროლები, მომხმარებლის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი, უნივერსალური იდენტიფიკატორები და/ან სხვა სახის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც Newlight.ge-მ შესაძლოა მიაწოდოს მომხმარებელს სხვადასხვა მომსახურებასთან წვდომისათვის;

1.1.12. მარაგი, მარაგშია - პროდუქტის ხელმისაწვდომობის სტატუსი, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ ონლაინ მაღაზიისთვის და არ იძლევა ინფორმაციას კომპანიის რომელიმე ფიზიკური ფილიალის მარაგების თაობაზე;

 

2. რეგისტრირებული უნივერსალური იდენტიფიკატორები 

 

2.1.  მომხმარებლის სახელი – დისტანციური მომსახურების მისაღებად, ავტორიზაციის განხორციელებისათვის საჭირო, ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემის მიერ ავტომატურ რეჟიმში განსაზღვრული ერთ-ერთი პარამეტრი;

2.2.  პაროლი – ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურების მისაღებად ავტორიზაციის განხორციელებისათვის საჭირო ერთ-ერთი პარამეტრი, რომელსაც მომხმარებელი თვითონ განსაზღვრავს ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემაში რეგისტრაციისთანავე, Newlight.ge-ს მიერ შერჩეული დისტანციური მომსახურების არხ(ებ)ის ან კომუნიკაციის სხვა არხის საშუალებით.  პაროლი ექვემდებარება შემდგომ განახლებას/ცვლილებას მომხმარებლის სურვილისამებრ;

2.3.  მობილური ტელეფონის ნომერი – ტელეფონის ნომერი, რომელსაც მომხმარებელი რეგისტრაციისას უთითებს, როგორც მის ტელეფონის ნომერ და რომელზეც მომხმარებე იღებს ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურებით განსაზღვრული ოპერაციების წარმოებისთვის საჭირო ერთჯერად წვდომის კოდებსა და ერთჯერად პაროლებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

2.4.  მომხმარებლის პირადი ნომერი - საიდენტიფიკაციო ნომერი;

2.5.  მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართი - უნიკალური იდენტიფიკატორი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელსაც რეგისტრაციისას მომხმარებელი უთითებს როგორც მის ელ. ფოსტის მისამართს და რომელზეც მომხმარებელი იღებს ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურებით განსაზღვრული ოპერაციების წარმოებისთვის საჭირო წვდომის კოდებსა და პაროლებს  ან ვებ-გვერდთან  დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა სახის ინფორმაციას/შეტყობინებებს

2.6.  მომსახურების გაუმჯობესებისა ან/და უსაფრთხოების მიზნებისთვის კომპანიამ შესაძლებელია განსაზღვროს დამატებითი ან განსხვავებული მომხმარებლის იდენტიფიკატორები.

 

3. ავტორიზაცია

 

3.1ანგარიშის რეგისტრაციის შემდეგ, მომხმარებელი გადის ავტორიზაციას, რათა გამოიყენოს ვებ-გვერდის  სრული შესაძლებლობები

3.2.  ავტორიზაცია  ხორციელდება მომხმარებლის უნივერსალური იდენტიფიკატორების საშუალებით.

 

4.მომხმარებელის მიერ სასურველი პროდუქტის შერჩევა, შეკვეთის განთავსება და მიღება 

4.1. ავტორიზაციის ან ავტორიზაციის გარეშე მომხმარებელს შეუძლია სხვადასხვა ინფორმაციაზე წვდომა და შესყიდვის განხორციელება, საიტზე განთავსებული ნავიგაციის ღილაკების მეშვეობით.

4.2. საიტზე განთავსებული ძიების ან ნავიგაციის სხვა ღილაკების საშუალებით მომხმარებელი ირჩევს მისთვის სასურველი პროდუქციის კატეგორიას, რის შემდეგაც მას საშუალება ეძლევა მოახდინოს მონაცემთა ფილტრაცია სასურველი საფასო კატეგორიის, პროდუქტის მახასიათებლების ან/და სხვა შეთავაზებული მონაცემის მიხედვით.

4.3. ნივთის შეძენა მოხმარებელს შეუძლია განახორციელოს, სასურველი ნივთის კალათაში დამატებით შემდეგ ყიდვის გაგრძელებით საიდანაც გადამისამართდება გადახდის გვერდზე

4.4 გადახდის გვერდზე მოხმარებელს აქვს საშუალება აირჩიოს მისთვის სასურველი გადახდის  მეთოდი

4.5  გადახდის გვერდზე მომხმარებელი იღებს ინფორმაციას ნივთის ან ნივთების ტრანსპორტირების ხარჯისა და ვადების შესახებ.

4.6. თქვენს მიერ ამ ვებ-გვერდზე შეკვეთის განთავსებისას, თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ ხართ სრულწლოვანი (18 წლის ან მეტის) და გაქვთ სამართლებრივი ქმედუნარიანობა იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად გააფორმოთ ხელშეკრულებები.

 

5. ანგარიშსწორება Newlight.ge-სა და მომხმარებელს შორის დისტანციურად შეძენის შემთხვევაში

ახალი ნათება გაძლევთ საშუალებას აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი გადახდის მეთოდი

 • პლასტიკური ბარათი (Amex,Visa,Mastercard)
 • ონლაინ განვადება (საქართველოს ბანკი;თიბისი ბანკი)
 • საბანკო გადარიცხვა (ინვოისის საფუძველზე)

 

ონლაინ განვადების პირობების დეტალურად გასაცნობად გთხოვთ დაუკავშირდეთ შესაბამის საბანკო დაწესებულებას.

 

დამატებით, კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ ასევე დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე 220 24 24 ან Facebook გვერდზე.

 

6. პროდუქციის მიწოდება

6.1.  მიწოდების ვადა: კომპანიის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვიდან 2-7 დღის ინტერვალი.

 

6.2. მიწოდების სერვისის ტარიფები ქალაქებშითბილისი,ბათუმი,მცხეთა.

 • 50 ლარამდე შენაძენზე 10 ლარი.
 • 50 ლარს ზევით ნებისმიერ შენაძენზე, მიტანა უფასოა.

6.3. მიწოდების სერვისის ტარიფები საქართველოს მასშტაბით (თბილისის,ბათუმის და მცხეთის გარდა):

გამოითვლება ავტომატურად მყიდველის კალათაში შერჩული პროდუქციის მოცულობის/მასის და მყიდველის მიერ მითითებული მიწოდების მისამართის მიხედვით ინდივიდუალურად.

 

6.4. მომხმარებელი ვალდებულია პროდუქციის მიღებისთანავე ადგილზე კურიერის თანდასწრებით შეამოწმოს გზავნილი და თუ აღმოჩნდება რომ ნივთ(ებ)ი არის დაზიანებული, ან იმაზე ნაკლები რაოდენობის ვიდრე შეკვეთით იყო განსაზღვრული ან/და არასრული კომპლექტაციის, მომხმარებელი ვალდებულია ფოსტის უფლებამოსილი წარმომადგენელთან ერთად აღნიშნულის შესახებ შეადგინოს სათანადო აქტი რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს როგორც ფოსტის წარმომადგენლის, ასევე მომხმარებლის მიერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადამზიდი კომპანია ასევე, შპს ,,ახალი ნათება“ პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს.

 

7. საგარანტიო პირობები საგარანტიო მომსახურეობის პირობები (გასანათებელ პროდუქციაზე):

 

სანათები (გარდა შუქდიოდური ლენტებისა) - 2 წელი შეძენის მომენტიდან

შუქდიოდური (LED) ნათურები - 2 წელი შეძენის მომენტიდან

 

საგარანტიო მომსახურეობის პირობები (ავეჯზე):

 • ევროპული ბრენდების წარმოების  კარკასული ავეჯი (კარადული ტიპის ავეჯი და საწოლები)  –   5 წელი შეძენის მომენტიდან.
 • თურქული და აზიური წარმოების  კარკასული ავეჯი (კარადული ტიპის ავეჯი და საწოლები)  –   5 წელი შეძენის მომენტიდან.
 • რბილი ავეჯი –  2 წელი შეძენის მომენტიდან
 • სკამები - 2 წელი შეძენის მომენტიდან
 • მატრასები  2 წელი შეძენის მომენტიდან. გარე გამოყენების ავეჯი 1 წელი შეძენის მომენტიდან

 

გარანტია არ ვრცელდება:

გარანტია არ ვრცელდება ნივთის ფიზიკური დაზიანების ან /და მისი არასათანადო მონტაჟის ან /და მისთვის მიღებული საექსპლუატაციო პირობებიდ დარღვევით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში, რამდენადაც საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზი გულისხმობს ნივთისთვის მიღებულ საექსპლუატაციო პირობებში ნორმალური მოხმარების (ბუნებრვი ცვეთის გათვალისწინებით) მიუხედავად მისთვის დადგენილ საგარანტიო ვადაში გამოვლენილ ხარვეზს, როგორიცა შეიძლება იყოს - ავეჯის შემთხვევაში მექანიზმების მოშლა, კარკასის დეფორმაცია და მსგავსი სხვა შემთხვევები ან განათების შემთხვევაში სანათის/ნათურის მწყობრიდან გამოსვლა.

 

გარანტიით სარგებლობისათვისაუცილებელი ფორმალური წესები:

 • მომხმარებლის მიერ საგარანტიო პირობებით სარგებლობის უფლების დასადასტურებლად, აუცილებელია მის მიერ წარმოდგენილი იყოს პროდუქციის  შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი პირადობის დამადასტურებელი საბუთთან ერთად, რომელთა ვადაც იქნება შესაბამისობაში კონკრეტული ნივთის საგარანტიო მომსახურების ვადასთან. 
 • საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზის შემთხვევაში გამყიდველი ვალდებულია გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას გამოვლენილი ხარვეზი. 

 

სერვის ცენტრი - ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი #199.; ტელ. - (+995 32) 220 24 24;

გარანტია ვრცელდება საქართველოს ფარგლებში.

 

ავეჯის მოვლის სარეკომენდაციო წესები „იხილეთ აქ

 

8. გაცვლისა და უკან დაბრუნების  პოლიტიკა ნივთის ვებ გვერდის საშუალებით შეძენის შემთხვევაში:

პროდუქციაზე რომელზეც ვრცელდება საგარანტიო პირობები (იხ. საგარანტიო პირობები), გამოვლენილი ნაკლის/ხარვეზის გამოსწორების საკითხები დარეგულირებულია შესაბამისი საგარანტიო სერვისით.

 

მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი ხელშეკრულებაზე 14  (თოთხმეტი) კალენდარული დღის ვადაში. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების მოქმედების ვადა ამოიწურება 14 (თოთხმეტი) დღის შემდეგ იმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირი, ფიზიკურ/ფაქტობრივ მფლობელობაში მიიღებს შეძენილ პროდუქციას, ხოლო თუ საუბარია ერთი შეკვეთაში არსებულ რამდენიმე ნივთზე, რომელიც ცალ-ცალკე იქნება გამოგზავნილი, მაშინ  - 14 (თოთხმეტი) დღის შემდეგ იმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი ან უფლებამოსილი მესამე პირი, ფიზიკურ/ფაქტობრივ მფლობელობაში მიიღებს ასეთი შეკვეთის უკანასკნელ ნივთს.

ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლების გამოყენებისთვის, მომხმარებელმა უნდა გამოგზავნოს შეტყობინება ელ ფოსტის საშუალებით მეილზე orders@newlight.ge სადაც დაფიქსირებული იქნება მისი არაორაზროვანი გადაწყვეტილება, რომ უარს ამბობს ხელშეკრულებას. მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს ხელშეკრულების შეწყვეტის ფორმა, რომელიც ერთვის ამ პირობებს დანართის სახით, მაგრამ ამ ფორმის გამოყენება სავალდებულო არ არის. იმისათვის, რომ მომხმარებელმა გამოიყენოს ხელშეკრულების შეწყვეტის (ხელშეკრულებიდან გასვლის) უფლება, მან შეტყობინება (უფლების გამოყენების თაობაზე) უნდა  გამოგზავნოს ზემოთ ხსენებული 14 დღიანი ვადის ამოწურვამდე. ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ შეტყობინებაში მომახმარებელმა უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

 • შეკვეთის თარიღი
 • შეკვეთის მიღების თარიღი
 • მომხმარებლის სახელი
 • მომხმარებლის მისამართი
 • ფორმის შევსების თარიღი (ფორმის შევსების შემთხვევაში)

 

 

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია ახალი ნათებისათვის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების გაგზავნიდან დაუყოვნებლივ მაგრამ არაუგვიანეს 7 (შვიდი) დღისა საკუთარი (მომხმარებლის) ხარჯით განახორციელოს ნივთის ახალი ნათებისათვის უკან დაბრუნება მისამართზე: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი N199 სამუშაო დღეებში (ორშაბათი-პარასკევი 10:00-18:00 საათის შუალედში). 

 

ნივთი  არ უნდა იყოს გამოყენებული და უნდა იყოს იმ პირვანდელ მდგომარეობაში, როგორშიც მომხმარებელმა შეძენისას მიიღო, თავდაპირველი შეფუთვისა და სასაქონლო იერსახის გათვალისწინებით

 

მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მას არ დაეკისრება არანაირი ხარჯის (მათ შორის, მიწოდების ხარჯის) გაწევა, გარდა უშუალოდ საქონლის უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯებისა ასევე, გარდა  იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩია ან საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან.

 

გადახდილი თანხა, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში − მიწოდების ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხა მომხმარებელს დაუბრუნდება სრულად, ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა, გარდა იმ დამატებითი ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხისა, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის მიერ არასტანდარტული ან მოვაჭრის მიერ შეთავაზებული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურების არჩევასთან; ახალი ნათება იტოვებს უფლებას, დააყოვნოს მომხმარებლისთვის თანხის დაბრუნება იქამდე, სანამ უკან არ დაუბრუნდება ნივთ(ებ)ი.

 

მომხმარებელს თანხა დაუბრუნდება გადახდის იმავე საშუალებებით, რომელიც მან გამოიყენა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელი გადახდის სხვა საშუალების გამოყენებაზე თანხმობას განაცხადებს.

 

მომხმარებელს თანხა დაუბრუნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ახალი ნათება მიიღებს უკან დაბრუნებულ ნივთს. თანხის დაბრუნება განხორციელდება გადახდის იმავე საშუალებებით, რომლებიც მომხმარებელმა გამოიყენა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელი გადახდის სხვა საშუალების გამოყენებაზე თანხმობას  განაცხადებს.

 

შეცვლა/დაბრუნებას არ ექვემდებარება შემდეგი პროდუქცია:

ელ. სადენები, დიოდური ლენტები, ალუმინის პროფილები, იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდვა ინდივიდუალურად მორგებულია მომხმარებელზე, რაც გულისხმობს რეალიზაციას მეტრობით, ნაცვლად მთლიანი შეფუთვისა

 

 

9. კონფიდენციალურობა

9.1.  მომხმარებლის ანგარიშის დეტალები: მომხმარებლის მიერ  ანგარიშის გახსნისას და სერვისებით  სარგებლობისას, წინამდებარე კონფიდენციალურობის  პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნებისთვის  შესაძლოა მოითხოვებოდეს მომხმარებლის შესახებ კონკრეტული პერსონალური მონაცემების მოწოდება, როგორიცაა: სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონის ნომერი. 

ვებგვერდზე რეგისტრაციისას ან/და შეკვეთის განთავსებისას საიტზე განთავსებული წესების და პირობების გაცნობით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ამავდროულად ეთანხმება საიტზე განთავსებულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.  მომხმარებელი ასევე ადასტურებს რომ, მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს, ინფორმაციის მოწოდება მოხდა მისი საკუთარი სურვილით და ამისათვის მას გაგაჩნია  კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.

კომპანიას წვდომა აქვს მომხმარებლის პირად მონაცემებზე იმ ფარგლებში, რასაც თავად მომხმარებელი უზიარებს ან კომპანია აგროვებს მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევის პროცესში მის ხელთ არსებული საშუალებებით.

მზა ჩანაწერები ( Cookies) : newlight.ge  იყენებს მზა ჩანაწერებს და მსგავს ტექნოლოგიებს მომხმარებლის გამოცდილების პერსონალიზირებისა და გაუმჯობესების მიზნით. მზა ჩანაწერების შეგროვება ხორციელდება მომხმარებლისათვის newlight.ge-ს ვებ-გვერდებსა და სხვა დისტანციურ პლატფორმებზე ნავიგაციის გამარტივების, ინფორმაციის სასურველი ფორმატით შეთავაზების, ძებნის პარამეტრების გაუმჯობესების, მომხმარებლის უსაფრთხო ავტორიზაციის, მარკეტინგის, ვებ გვერდების დიზაინის ოპტიმიზაციისა და მომხმარებლისთვის უკეთესად ადაპტირების მიზნით.

ამასთან, მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე გადახდისას მითითებული საბანკო ბარათის მონაცემები არ ინახება კომპანიის ვებ-გვერდზე, რადგან გადახდა ხდება კომპანიის პარტნიორი ბანკების უსაფრთხოების სერვერზე. აქედან გამომდინარე, ახალ ნათებას ხელი არ მიუწვდება მომხმარებლის  საბანკო ბარათის ინფორმაციაზე.

წინამდებარე პირობებზე თანხმობით მომხმარებელი უფლებას ანიჭებს შპს ,,ახალ ნათებას“, რომ მან განახორციელოს მომხმარებლის ინფორმაციის მათ შორის პერსონალური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და შენახვა, გადაცემა, ისეთი მიზნებისათვის როგორიცაა, მომხმარებელთან ურთიერთობა, შეკვეთის მიღება-დამუშავება; ვებ-გვერდით სარგებლობის ინტენსივობის გაზრდა; მომხმარებელთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და ბიზნესის განვითარება, მარკეტინგული მიზნებისათვის ეფექტური მარკეტინგული აქტივობების შემუშავება და განხორციელება; კომპანიის ბრენდების, პროდუქტებისა და მომსახურების განვითარება/მართვა; პროდუქტებისა და მომსახურების მიწოდება; მომხმარებლების გადახდების განხორციელება და მართვა.  შესაბამისი კანონებისა და რეგულაციების შესრულება; საჩივრებზე ეფექტური რეაგირება და მათი გადაჭრის გზების მოძიება;  კომპანიისა  და კომპანიის კლიენტების რისკების სამართავად;  ბიზნესის ეფექტიანად და მართებულად წარსამართავად, რაც მოიცავს კომპანიის ფინანსური პოზიციის, ბიზნეს შესაძლებლობის, დაგეგმვის, კომუნიკაციებსა და კორპორატიულ მმართველობას; ნაკისრი უფლებებისა და ვალდებულებების განხორციელება.

კომპანია ზრუნავს პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და იცავს მომხმარებლის  კონფიდენციალურობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციული უსაფრთხოების მიზნით კომპანია იღებს ყველა საჭირო ზომას, სწრაფი ტექნოლოგიური განვითარების პირობებში არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ პირების ქმედებებზე, რომლებიც ახორციელებენ არასანქცირებულ წვდომას, ბოროტად იყენებენ ან ტეხავენ სერვისებს. კომპანი არ იძლევა აშკარა, ნაგულისხმევ ან სხვაგვარ გარანტიას, გარდა იმისა, რომ ის მიიღებს ყველა ზომას ამგვარი შეღწევის პრევენციისთვის.

დროთა განმავლობაში შესაძლებელია საჭირო გახდეს ჩვენი კონფიდენციალურობის  პოლიტიკის შეცვლა. ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში, კომპანია  გამოაქვეყნებს ამ ცვლილებებს ვებგვერდზე. მოდიფიცირებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაში შედის გვერდზე გამოქვეყნების შემდეგ. მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა, რომ პერიოდულად ეწვიოთ ვებგვერდს და ცვლილების შემთხვევაში გაეცნოს შეცვლილ პოლიტიკას. პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის შემდეგ მომხმარებლის მიერ კომპანიისათვის  ინფორმაციის მიწოდება ან კომპანიის ვებ-გვერდებით სარგებლობა ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ეთანხმება ცვლილებებს.

მომხმარებელს  შეუძლია მოითხოვოს კომპანიის მიერ მის შესახებ დამუშავებული  ინფორმაციის ასლი.

მომხმარებელს აქვს უფლება მოითხოვოთ მისი პირადი მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. newlight.ge მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს მას, მომხმარებლის პირადი მონაცემების დაუყოვნებლივ წაშლაში. ასეთი ვალდებულებები შესაძლოა გამომდინარეობდეს საგადასახადო კანონმდებლობის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ან/და სხვა რელევანტური კანონმდებლობიდან.

მომხმარებლისათვის მის შესახებ დამუშავებული/შენახული ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება კომპანიას წარმოეშვება მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში.

კომპანიას აქვს მომხმარებლის ინფორმაციის გამოყენების კანონიერი საფუძველი, რაც გულისხმობს ბიზნესთან დაკავშირებული ან/და კომერციული მიზნის არსებობას. მნიშვნელოვანია, რომ მოცემულ შემთხვევაშიც, კომპანიის მიერ ინფორმაციის დამუშავება არ არის მიმართული მომხმარებლის ინტერესების შელახვისაკენ.

 

10. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი:

10.1. წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

10.2. ამ პირობებთან ან მის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ან უთანხმოება გადაწყდება მხარეებს შორის მოლაპარაკების გზით;

10.3. თუ მხარეები 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ მოლაპარაკების გზით, ისინი უპირობოდ თანახმა არიან სურვილის შემთხვევაში მიმართონ მათთვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებულ დავის გადაწყვეტის სხვა საშუალებებს.

 

11.აუქციონი

11.1 აუქციონში მონაწილობის მისაღებად საჭიროა მომხმარებელი იყოს რეგისტრირებული/ავტორიზირებული.

11.2 აუქციონში მონაწილე პროდუქციის საწყისი ფასი განსაზღვრულია ინდივიდუალურად,ნივთის მდგომარეობიდან გამომდინარე.

11.3 აუქციონის "ბიჯი" განისაზღვრება ინდივიდუალურად, პროდუქციის შესაბამისად.

11.4 აუქციონში მონაწილე თითოეული მომხმარებელს, რეგისტრაციისას მითითებულ ელ.ფოსტაზე ეგზავნება აუქციონის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია.

11.5 მომხმარებელი ვალდბეულია განახორციელოს ნივთის ღირებულების ანგარიშსწორება აუქციონში გამარჯვებიდან ნივთის ღირებულების ანგარიშსწორებისათვის 1 სამუშაო დღის ვადაში.აღნიშნული ვადის გასვლის შემთხვევაში აუქციონის შედეგები უქმდება და ახალი ნათება უფლებამოსილია განახორციელოს ნივთის რეალიზაცია (მათ შორის აუქციონის გზით.)

11.6 აუქციონში მონაწილე თითოეული მომხმარებლის ინფორმაცია კონფიდენციალურია.

11.7 აუქციონის მიმდინარეობის ნახვა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, კონკრეტული პროდუქტის გვერდზე.

11.8 აუქციონში მონაწილე პროდუქტის შეძენა მომხმარებელს აუქციონის დასრულებამდე შეუძლია, კომპანიის მიერ წინასწარ დადგენილი ფასის შესაბამისად, მიუხედავად იმისა თუ რა დროა აუქციონის დასრულებამდე დარჩენილი.

11.9 11.8 პირობით განსაზღვრული ქმედების შემთხვევაში,ამ აუქციონში მონაწილე თითოეული მონაწილე www.newlight.ge რეგისტრაციისას მითითებულ ელ.ფოსტაზე (ასეთის არსებობის შემთხვეაში) მიიღებს შეტყობინებას ნივთის გაყიდვის შესახებ.

11.10 11.8 პირობით განსაზღვრული ქმედების შემთხვევაში,კონკრეტულად ამ აუქციონში მონაწილე მომხმარებლების მიერ განთავსებული ფასები გაუქმდება.

11.11 აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მიჰყევით ბმულს: www.newlight.ge/auction-ka

 

 

 

წესების და პირობების

დანართი

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის ფორმა (არასავალდებულო)

 

(შეავსეთ და მოგვაწოდეთ ეს ფორმა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი გსურთ ხელშეკრულებაზე უარის თქმა)

 

ადრესატი: შპს ახალი ნათება (ს/კ 202066156)

წინამდებარე ფორმით, გატყობინებთ, რომ მსურს ნასყიდობის  ხელშეკრულების შეწყვეტა და ნივთ(ებ)ს დავაბრუნებ უკან:

 

შეკვეთის განხორციელების თარიღი:

შეკვეთის მიღების თარიღი:

 მომხმარებლის სახელი და გვარი:

მომხმარებლის მისამართი:

 

მომხმარებლის ხელმოწერა:    ___________________________

 

თარიღი: