შეცვლა-დაბრუნება

  • გაცვლისა და უკან დაბრუნების  პოლიტიკა:

პროდუქციაზე რომელზეც ვრცელდება საგარანტიო პირობები (იხ. საგარანტიო პირობები), გამოვლენილი ნაკლის/ხარვეზის გამოსწორების საკითხები დარეგულირებულია შესაბამისი საგარანტიო სერვისით.

 

სხვა ყველა დანარჩენ შემთხვევაში შეძენილი პროდუქციის შეცვლის ვადა შეადგენს 15 კალენდარულ დღეს, ხოლო დაბრუნების ვადა განსაზღვრულია 3 სამუშაო დღით ქვემოთ მოცემული პირობების გათვალისწინებით:

 

ნივთი  არ უნდა იყოს გამოყენებული და უნდა იყოს იმ პირვანდელ მდგომარეობაში, როგორშიც მომხმარებელმა შეძენისას მიიღო, თავდაპირველი შეფუთვისა და სასაქონლო იერსახის გათვალისწინებით (თავდაპირველი შეფუთვის აუცილებლობა არ ვრცელდება იმ სასტენდო პროდუქციაზე, რომელიც მომხმარებლის მიერ იყო შეძენილი თავდაპირველი შეფუთვის გარეშე);

პროდუქციის გაცვლის/დაბრუნებისათვის მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს მისი შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;

პროდუქციის უკან დაბრუნების შემთხვევაში მომხმარებელზე ხდება შესაბამისი თანხის უკან დაბრუნება, ხოლო შეცვლის შემთხვევაში დასაშვებია გაცვლა იდენტური ღირებულების პროდუქციაზე ან უფრო მეტი ღირებულების პროდუქციაზე თანხის დამატების პირობით;

წინამდებარე პირობების გათვალისწინებით შეცვლა/დაბრუნებას დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას სრულად განახორციელებს მყიდველი საკუთარი რესურსებით.

შეცვლა/დაბრუნებას არ ექვემდებარება შემდეგი პროდუქცია:

სააქციო პირობებით შეძენილი პროდუქცია;

შეძენილი პროდუქცია რომლის იმპორტიც განხორციელდა სპეციალურად მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთის მიხედვით;

ელ. სადენები, დიოდური ლენტები, ალუმინის პროფილები, ავეჯის საწმენდი საშუალებები;

ჭაღები და ბრები ბროლისა და მინის დეტალებით;

პანელებით კარკასულად ასაწყობი ავეჯი (კარადული ტიპის ავეჯი, საწოლები, საოფისე მაგიდები);